(ร่าง) ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองสำหรับเรือที่บรรทุกของแข็งในระวางตามประมวลข้อบังคับว่าด้วยการขนส่งสินค้าเทกองที่เป็นของแข็งในระวางทางทะเลระหว่างประเทศ (International Maritime Solid Bulk Cargoes Code : IMSBC Code) พ.ศ. ….

รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง 
สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ /ทางเว็บไซต์ระบบกลาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (กรณีที่เปิดทำการแล้ว) /ทางเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็น ของกรมเจ้าท่า /ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ legal@md.go.th หรือ shipsurvey@md.go.th หรือ ทางโทรสาร ๐ ๒๒๓๕ ๗๖๓๐

วันที่:06 มกราคม 2564

เข้าชม:208

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin