ร่าง พรบ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง 
สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ /ทางเว็บไซต์ระบบกลาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (กรณีที่
เปิดทำการแล้ว) /ทางเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็น ของกรมเจ้าท่า /ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
weerasang.cha@gmail.com หรือ jutamas.ksn@gmail.com ทางโทรสาร ๐ ๒๒๓๕ ๗๖๓๐

วันที่:08 กรกฎาคม 2563

เข้าชม:261

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin