วิธีขอใช้ผู้นำร่อง

การขอใช้ผู้นำร่อง

วิธีการขอใช้ผู้นำร่องและติดต่อผู้นำร่องในเวลาปกติหรือกรณีเรือเปลี่ยนเวลา

 1. ในเขตท่าเรือกรุงเทพ สามารถขอใช้ผู้นำร่องได้ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 13.00 น. ทุกวัน
 2. การติดต่อใช้ผู้นำร่องจะใช้ทางโทรศัพท์ 0-2233-7342 ,0-2233-3790 ,0-2234-2861 ทางโทรสาร 0-2233-7342 หรือมาติดต่อด้วยตนเองที่กองนำร่อง
 3.  สำหรับเขตท่าเรืออื่น ๆ ให้ติดต่อตาม 1 และ 2 สำหรับหมายเลขโทรศัพท์
  – เขตท่าเรือศรีราชา 0-3849-1785
  – เขตท่าเรือมาบตาพุด 0-3868-7522
  – เขตท่าเรือสงขลา 0-7431-2179
  – เขตท่าเรือภูเก็ต 0-7639-1175

ในกรณีเรือเปลี่ยนเวลาจากที่แจ้งเดิม ให้ติดต่อกับเจ้าพนักงานนำร่องโดยตรง
ในกรณีไม่แจ้งขอใช้ผู้นำร่องตามที่กำหนดในข้อ 1 ให้แจ้งขออนุมัติที่เขตท่าเรือกรุงเทพแจ้งเจ้าพนักงานนำร่องในท่า
– เขตท่าเรือศรีราชา มาบตาพุด สงขลา ภูเก็ต แจ้งหัวหน้าสถานีนำร่องในแต่ละเขตท่าเรือนั้น ๆ

วันที่:05 กันยายน 2564

เข้าชม:535

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin