เชิญร่วมแสดงความคิดเห็นการเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเป็นผู้บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือ

                เรียนท่านผู้สนใจประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ โปรดแสดงความคิดเห็นโดยจัดส่งเป็นหนังสือ

หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือโทรสาร พร้อมระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ให้ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะและโปรดแจ้งกลับ

มายังกองส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายในวันที่  28 สิงหาคม 2560  เพื่อการปรับปรุงการใช้ประโยชน์ท่าเรือภูมิภาคที่มีอยู่ใน

ปัจจุบันและส่งเสริมกิจการท่าเรือให้มีการบริหารจัดการท่าเรือที่ดีต่อไป


การจัดส่งความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ

กรณีจัดส่งเป็นหนังสือ 

ที่อยู่ กองส่งเสริมการพาณิชยนาวี  1278  ถนนโยธา  แขวงตลาดน้อย  เขตสัมพันธวงศ์  กทม. 10100   

กรณีจัดส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์

อีเมล mpd.md.@md.go.th 

กรณีโทรสาร 0 2639 4778  


1.เรื่องเชิญชวนผู้ประสงค์ช่วยกรมเจ้าท่าบริหารจัดการท่าเรือในแม่น้ำเจ้าพระยา

>> รายละเอียดร่างประกาศฯ Download

>> แบบแสดงความคิดเห็น Download

___________________________________________________________________________________

2.เรื่องเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเป็นผู้บริหารและประกอบการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองวาฬจังหวัด

   ประจวบคีรีขันธ์

>> รายละเอียดร่างประกาศฯ Download

>> แบบแสดงความคิดเห็น Download

___________________________________________________________________________________

3.เรื่องเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเป็นผู้บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือศาลาลอย 

   (สถานีขนส่งสินค้าทางลำน้ำเพื่อการประหยัดพลังงาน) จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

>> รายละเอียดร่างประกาศฯ Download

>> แบบแสดงความคิดเห็น Download

___________________________________________________________________________________

4.เรื่องเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเป็นผู้บริหารและประกอบการท่าเทียบเรืออเนกประสงค์คลองใหญ่ จังหวัด

   ตราด

>> รายละเอียดร่างประกาศฯ Download

>> แบบแสดงความคิดเห็น Download

___________________________________________________________________________________

5.เรื่องเชิญชวนผู้สนใจยื่นข้อเสนอเป็นผู้บริหารและประกอบการท่าเทียบเรือนครพนม จังหวัดนครพนม

>> รายละเอียดร่างประกาศฯ Download

>> แบบแสดงความคิดเห็น Download

___________________________________________________________________________________

วันที่:18 มีนาคม 2562

เข้าชม:157

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin