สรุปผลการจัดประชุมสัมมนาครั้งที่ 2 (การศึกษาความเหมาะสมทางเศรษฐกิจ วิศวกรรม และสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น) โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสารวจออกแบบเขื่อนกันคลื่นบริเวณท่าเรือแหลมศอก จังหวัดตราด

การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วมของประชาชน จากการดำเนินงานประชุมสัมมนา ครั้งที่ 2 งานศึกษาเพื่อจัดทำแผนแม่บทการขุดลอกเพื่อพัฒนาและฟื้นฟูทะเลสาบสงขลาตอนล่าง

รายงานประชุมสัมมนาครั้งที่ 2

วันที่:02 กรกฎาคม 2556

เข้าชม:222

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin