การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA

ita marine

ita marine

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ 2562

 

ข้อ ข้อมูล รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่
ข้อมูลพื้นฐาน
O1 โครงสร้างหน่วยงาน magnifying โครงสร้างหน่วยงาน
O2 ข้อมูลผู้บริหาร magnifying ข้อมูลผู้บริหาร
O3 อำนาจหน้าที่ magnifying อำนาจหน้าที่
O4 แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการด้านการขนส่งทางน้ำ magnifying แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการด้านการขนส่งทางน้ำ
O5 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน magnifying ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน
O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง magnifying กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ข่าวประชาสัมพันธ์
O7 ข่าวประชาสัมพันธ์ magnifying ข่าวประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
O8 Q&A magnifying Q&A
O9 Social Network magnifying Social Network
แผนดำเนินงาน
O10 แผนดำเนินงานประจำปี magnifying แผนดำเนินงานประจำปี
O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน magnifying รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน
O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี magnifying รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
การปฏิบัติงาน
O13 มาตรฐานการปฏิบัติงาน magnifying มาตรฐานการปฏิบัติงาน
การให้บริการ
O14 มาตรฐานการให้บริการ magnifying มาตรฐานการให้บริการ
O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ magnifying ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ magnifying รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O17 E-Service magnifying E-Service
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี magnifying แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน magnifying รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี magnifying รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ magnifying แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ magnifying ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน magnifying สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี magnifying รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล magnifying นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล magnifying การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล magnifying หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี magnifying รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต magnifying แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต magnifying ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี magnifying ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น magnifying ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม magnifying การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร magnifying เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร magnifying สารจากอธิบดีกรมเจ้าท่า
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี magnifying การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต magnifying การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร magnifying การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี magnifying แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน magnifying รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี magnifying รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ magnifying มาตรการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ
O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม magnifying รมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม
O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง magnifying มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง
O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต magnifying มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต
O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน magnifying มาตรการป้องกันการรับสินบน
O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม magnifying มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ magnifying มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

วันที่:21 กุมภาพันธ์ 2562

เข้าชม:222

ข้อมูลโดย: