คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

1. การจดทะเบียนเรือต้องเตรียมอะไรบ้าง มีขึ้นตอนอย่างไร
    ตอบ ขั้นตอนการจดทะเบียนเรือ

2. การต่ออายุใบอนุญาติใช้เรือ มีขึ้นตอนอย่างไร
    ตอบ
    เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้
        1.แบบคำร้องขอแบบ ก.5
        2. ใบอนุญาตใช้เรือ
        3. ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ
        4. สำเนากรมธรรม์ประกันภัยผู้โดยสาร (กรณีมีผู้โดยสาร)
    ขั้นตอนกระบวนงาน
        1. ประชาชนยื่นคำร้อง
        2. เจ้าหน้าาที่ตรวจเอกสาร รับเรื่องเก็บค่าทำเนียม
        3. บันทึกรายการ ลงนาม/จ่ายเรืองคืน

3. เอกสารประกอบคำร้อง ขอมี ต่ออายุ ใบแทน แก้ไขรายการ หนังสือคนประจำเรือ Seaman Book
    ตอบ
    กรณีขอมีหนังสือคนประจําเรือ / การขึ้นทะเบียนคนประจําเรือ
        1. ผู้ขอต้องมีอายุไม่ตํ่ากว่า 16 ปี บริบูรณ์
        2. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)
        3. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5” x 2” จํานวน 2 รูป
        4. ใบรับรองแพทย์หรือสําเนาประกาศนียบัตรสุขภาพ
    กรณีต่ออายุ / ชํารุด / สูญหาย / แก้ไขรายการ
        1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและสําเนาพาสปอร์ต (ถ้ามี)
        2. รูปถ่ายสี ขนาด 1.5” x2” จํานวน 2 รูป
        3. ใบรับรองแพทย์หรือสําเนาประกาศนียบัตรสุขภาพ
        4. หนังสือคนประจําเรือเล่ม
        5. ใบแจ้งความเอกสารหาย
        6. สําเนาเอกสารประกอบการขอแก้ไข เช่น หนังสือเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
    เอกสารเพิ่มเติม หนังสือคนประจำเรือ Seman Book

วันที่:02 สิงหาคม 2559

เข้าชม:199

ข้อมูลโดย: