ติดต่อราชการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์

ช่องทางติดต่ออิเล็กทรอนิกส์

ชื่องาน
ช่องทาง E-Service
การตรวจเรือเพื่ออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ
http://eservice.md.go.th
การออกหนังสือรับรองมาตรฐานอุปกรณ์ประจำเรือ
http://eservice.md.go.th
การออกหนังสือรับรองสถานีบริการตรวจทดสอบอุปกรณ์ประจำเรือ
ไม่ครอบคลุมรายการ ดังต่อไปนี้
    – LRIT
    – CLC
    – BOLLARD PULL
    – ผู้ทดสอบเสื้อชูชีพ
http://eservice.md.go.th
การขออนุมัติแบบแปลนเรือน้ำมัน/ก๊าซ/เคมี (เรือที่มีขนาดความยาวเรือเกิน 24.00 เมตร)
http://eservice.md.go.th
การขออนุมัติแบบแปลนเรือประมง (เรือที่มีขนาดความยาวเรือเกิน 24.00 เมตร)
http://eservice.md.go.th
การขอใบอนุญาตผู้นำร่อง
https://nsw.md.go.th
การขอใช้บริการนำร่อง
https://nsw.md.go.th
การแจ้งการปฏิบัติงานในเรือ (การแจ้งลงเรือ)
http://eservice.md.go.th
การขออนุญาตทำการงานในเรือประมง เรือบรรทุกสินค้าประมงห้องเย็น เรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือบรรทุกสินค้าห้องเย็น เรือขนถ่ายเพื่อการประมง เรือ
https://fpipo.md.go.th
การออกหนังสือคนประจำเรือ
http://eservice.md.go.th
การออกหนังสือคนประจำเรือประมง
http://eservice.md.go.th
การขออนุญาตใช้เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย
https://nsw.md.go.th
การแจ้งของที่บรรทุกโดยเรือไทย
https://nsw.md.go.th
การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอู่เรือแบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการอู่เรือ
กรณีให้บริการ ต่อ ซ่อม ดัดแปลงตัวเรือหรือเครื่องจักร หรือทำลายเรือประมงเกินกว่า 10 ตัน กรอส(ตามแบบ พว.11)
https://vrs.md.go.th
การแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับอู่เรือ แบบแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบกิจการอู่เรือ ประจำปี… (ตามแบบ พว.10)
https://vrs.md.go.th
การขอใบอนุญาตจอดเรือนอกเขตการท่าเรือแห่งประเทศไทย
https://nsw.md.go.th
การขอใบอนุญาตให้เรือออกจากท่า (การแจ้งเรือเข้า – ออก)
ยกเว้นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 และ 7 ไม่มีบริการ
https://nsw.md.go.th
การขอใบอนุญาตขนถ่ายสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายได้ และการอนุญาตให้เคลื่อนย้ายเรือบรรทุกสิ่งของที่อาจทำให้เกิดอันตรายขึ้นได้
ยกเว้นพื้นที่รับผิดชอบของสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 1 และ 7 ไม่มีบริการ
https://nsw.md.go.th