นที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศรชล.ภาค 3 เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3 ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30 น. พลเรือโท เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ในฐานะผู้อำนวยการศรชล.ภาค 3 เป็นประธานการประชุมศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 3 (ศรชล.ภาค 3 ) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 ,ผู้อำนวยการสำนักงานฝ่ายอำนวยการศรชล.ภาค 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศรชล.ภาค 3 และผู้แทนจาก 6 จังหวัดอันดามัน หัวหน้าส่วนราชการที่อยู่ในศรชล.ภาค 3 ประกอบด้วย กรมเจ้าท่า กรมประมง ตำรวจน้ำ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กรมศุลกากร และผู้แทนของศรชล.จังหวัด ร่วมรับฟังความก้าวหน้าในการจัดตั้งศรชล.และการดำเนินงานของศรชล. ณ ห้องประชุม กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 3 โดยที่ประชุมได้ชี้แจงความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล แนวทางการปฏิบัติงานของศรชล.ภาคและศรชล.จังหวัด ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ รวมทั้งหารือแนวทางการปฏิบัติงาน ศรชล.ภาค 3 ในพื้นที่ 6 จังหวัดอันดามัน ประกอบด้วย จังหวัดระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และ สตูล กรมเจ้าท่า โดยนายสมภพ ปัญญาไวย์ ผจภ.5 และ ผจภ.สาขา พร้อมผู้แทน เข้าร่วมประชุม ในที่ประชุมมีข้อสังเกตจากหน่วยงานเพิ่มเติมเพื่อการปฏิบัติร่วมกัน บูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพในด้าน 1.การฝึกอบรม สัมมนาร่วมกันระหว่าง ศรชล.ภาค3 และ 6 หน่วยงานหลัก ทักษะกระบวนงานสืบสวนสอบสวนคดีทางทะเล (นำเสนอโดย รองผู้ว่าฯ จ.ภูเก็ต และ ผจภ.5) 2.การกำหนดเขตพื้นที่ความรับผิดชอบทางทะเลของแต่ละจังหวัด ที่มีผลต่ออำนาจสอบสวนของพนักสอบสวนในพื้นที่เกิดเหตุ (นำเสนอโดยปลัดจังหวัดตรัง) 3.การเสนอกำหนดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนในการเก็บ ยึด อายัด รักษาทรัพย์สิน ของกลางในคดีอาญา ไม่ว่าจะเป็นยานพาหนะทางน้ำ สิ่งติดตั้ง สิ่งปลูกสร้าง อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคคลผู้เฝ้า เก็บ รักษาของกลาง(นำเสนอโดย ผจภ.5(สต.) ) ทั้งนี้ จะมีการนำเสนอในชั้นลำดับถัดไปในคณะกรรมการบริหารศรชล.ต่อไป

วันที่:31 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 23

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin