ประกวดราคาจ้างเหมาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เพื่อทดแทนและเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ฝึกพาณิชยนาวี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

วันที่:21 เมษายน 2557

เข้าชม:

Post View : 29

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin