ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง (ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและขจัดมลพิษทางน้ำเนื่องจากน้ำมัน)

ประกาศ/ระเบียบ/คำสั่ง

มาตรการป้องกันมลพิษทางน้ำฯ

การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำท่าเรือฯ 

กฎระเบียบข้อกำหนดการขอเป็นผู้รับรองฯ

กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่นๆ 

แบบฟอร์มการขอรับรองต่างๆ

คำร้องขอหนังสือรับรองเป็นผู้ให้บริการจัดเก็บและบำบัดของเสียจากเรือ

ขอใช้เรือบริการรับของเสีย/ขอต่ออายุใช้เรือบริการรับของเสีย

FAQ

A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.
A detailed answer to provide information about your business, build trust with potential clients, and help convince the visitor that you are a good fit for them.

Navigating the Future: Safety First

© 2022 All Rights Reserved.

วันที่:06 มกราคม 2565

เข้าชม:1760

ข้อมูลโดย: เจ้าหน้าที่กลุ่มสิ่งแวดล้อม

เอกสารแนบ: