ผู้แทนจากกรมเจ้าท่าเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกระทรวงาคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

อธิบดีกรมเจ้าท่ามอบหมายกลุ่มงานจริยธรรมจัดส่งเจ้าหน้าที่ ประกอบด้วย นายสุรินทร์ เอี่ยมสอาด หัวหน้ากลุ่มงานจริยธรรม ว่าที่ร้อยตรีสิรภพ โปราณานนท์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ และนางสาวศุภรัตน์ เพ็ญศรี นักทรัพยากรบุคคล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรคุณธรรมของกระทรวงคมนาคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00-16.00น.
ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร โดยมีนายชยธรรม์ พรหมศรมปลัดกระทรวงคมนาคม
เป็นประธานในพิธีเปิดและ มีวิทยากรจากศูนย์คุณธรรม(องค์การมหาชน) ซึ่งในช่วงเช้า เป็นกิจกรรม หัวข้อ “ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้แผนปฏิบัติการ
ด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570)” และได้มีการจัดกลุ่มทั้งหมด 8 กลุ่มโดยให้สมาชิกในกลุ่มแนะนำตัวทำความรู้จักกันและให้นำเสนอความดีของแต่ละองค์กรของสมาชิกในกลุ่มให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับฟัง และในช่วงบ่าย หัวข้อ “แนวทางและตัวอย่างการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมภายใต้แผนปฏิบัติการด้านส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2566 – 2570) ซึ่งวิทยากรได้แจ้งแนวทางการปรับแปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมินองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยจะประกาศในช่วงเดือนมกราคม พ.ศ.2566 จากนั้นวิทยากรให้ระดมความคิดและให้ตัวแทนนำเสนอกิจกรรมที่อยากทำในการขับเคลื่อนองค์กรคุณธรรมของแต่ละกลุ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อให้สามารถนำความรู้ และวิธีการต่างๆ มาประยุกต์ใช้ในการขับเคลื่อนและพัฒนาองค์กรคุณธรรมกรมเจ้าท่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ต่อไป

วันที่:29 มกราคม 2566

เข้าชม:218

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin (A)

แกลเลอรี่