พิมพ์แบบฟอร์ม – กองกำกับการพาณิชยนาวี

หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ติดต่อ: กองกำกับการพาณิชยนาวี
หมายเลขโทรศัพท์: 0-22331311-8 ต่อ 391-3,418
โทรสาร: 0-2639-4780

 การขอชำระค่าธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากไม่ใช่เรือไทย
 การขออนุญาต / การต่อใบอนุญาต หรือการขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ใบอนุญาตประกอบกิจการท่าเรือ เดินทะเล ตาม ปว. 58
 การขออนุญาตเช่าและใช้เรืออื่น ที่มิใช่เรือไทย
 การจดทะเบียนผู้ประกอบการพาณิชยนาวี ขนส่งทางทะเล/อู่เรือ
 การจดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการขนส่งทางทะเลหรือผู้ประกอบกิจการอู่เรือ
 การจดทะเบียบผู้ประกอบการขนส่ง ต่อเนื่องหลายรูปแบบ
 การแจ้งสั่งหรือนำเข้าซึ่งของที่กำหนดให้บรรทุก โดยเรือไทย และการขออนุญาตใช้เรืออื่นที่มิใช่เรือไทย

วันที่:07 กันยายน 2564

เข้าชม:

Post View : 841

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin