ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2562 นายธนาธิป จันทรภักดี หัวหน้างานควบคุมการจราจร สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (สจป.) เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมประชุม National Workshop on Strengthening Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS)

ระหว่างวันที่ 29 – 30 ตุลาคม 2562 นายธนาธิป จันทรภักดี หัวหน้างานควบคุมการจราจร สำนักงานควบคุมการจราจรและความปลอดภัยทางทะเล (สจป.) เป็นผู้แทนกรมเจ้าท่า ร่วมประชุม National Workshop on Strengthening Multi-Hazard Early Warning System (MHEWS) ซึ่งจัดโดยกรมอุตุนิยมวิทยาและองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ณ ห้องประชุมเขตอุดมศักดิ์ กรมอุตุนิยมวิทยา การประชุมมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินสถานะปัจจุบันและช่องว่างของระบบเตือนภัยล่วงหน้าของประเทศไทย โครงการด้านการเตือนภัยพิบัติล่วงหน้า การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การวิเคราะห์นโยบาย กฎหมายและกรอบงานของหน่วยงานผู้มีส่วนร่วมในระบบการเตือนภัยพิบัติต่างๆ โครงสร้างพื้นฐานในการเผยแพร่ข่าวเตือนภัยและกลไกในการรับมือในภาพรวมของประเทศไทย เป็นต้น ซึ่งผู้แทนกรมเจ้าท่าได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการแจ้งเตือนข้อมูลการพยากรณ์สภาพอากาศและคลื่นลมในทะเลให้แก่เรือโดยสารและเรือสินค้าที่แล่นในพื้นที่ชายทะเลต่างๆ และกลไกในการแจ้งเตือนในช่องทางต่างๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ

วันที่:29 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

เอกสารแนบ: