ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนการตรวจสอบเรือ การทำเครื่องหมายที่แสดงอัตลักษณ์เรือ และการจดทะเบียนเรือประมงพื้นบ้านที่มีขนาดไม่เกินสิบตันกรอส พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่:18 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 113

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin