(ร่าง)ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการออกใบสำคัญรับรองการรักษาความปลอดภัยของเรือระหว่างประเทศ (International Ship Security Certificate) และการบันทึกประวัติเรือต่อเนื่อง (Continuous Synopsis Record) พ.ศ. ….

รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง 
สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์
กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ /ทางเว็บไซต์ระบบกลาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (กรณีที่เปิดทำการแล้ว) /ทางเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็น ของกรมเจ้าท่า /ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ legal@md.go.th หรือ shipsurvey@md.go.th หรือ ทางโทรสาร ๐ ๒๒๓๕ ๗๖๓๐

วันที่:04 มิถุนายน 2564

เข้าชม:143

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin