(ร่าง)ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขและค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองแรงดึงพุกสำหรับเรือดัน-ลากจูงเพื่อขอออกใบสําคัญรับรองการตรวจเรือเพื่ออนุญาตให้ใช้เรือพ.ศ. ….

วันที่:09 กรกฎาคม 2564

เข้าชม:115

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin