ร่างประกาศ ร่างเอกสารประกวดราคาซื้อตามโครงการจัดหาระบบห้องควบคุมคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Data Center) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่ ๑๔-๑๗ มีนาคม ๒๕๖๕)

วันที่:14 มีนาคม 2565

เข้าชม:

Post View : 62

ข้อมูลโดย: Procurement Officer