(ร่าง) ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไข และค่าธรรมเนียมการตรวจและการออกใบสำคัญรับรองสำหรับเรือบรรทุกแก็สเหลวในระวาง

รับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทาง
สำนักกฎหมาย กรมเจ้าท่า เลขที่ ๑๒๗๘ ถนนโยธา แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐ / ทางเว็บไซต์ระบบกลาง สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (กรณีที่เปิดทำการแล้ว) / ทางเว็บไซต์ร่วมแสดงความคิดเห็น ของกรมเจ้าท่า / ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ legal@md.go.th หรือ shipsurvey@md.go.th
หรือ ทางโทรสาร ๐ ๒๒๓๕ ๗๖๓๐

วันที่:15 มิถุนายน 2564

เข้าชม:87

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin