วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายปณัย หนูแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส มอบหมายให้นายอรุณ บุปผะโก นักวิชาการขนส่งชำนาญการและเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา ปราบปรามก่อนเทศกาลลอยกระทงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2562 นายปณัย หนูแท้ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานราธิวาส มอบหมายให้นายอรุณ บุปผะโก นักวิชาการขนส่งชำนาญการและเจ้าหน้าที่ ออกปฏิบัติหน้าที่ตรวจตรา ปราบปรามก่อนเทศกาลลอยกระทงเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 – ตรวจความพร้อมด้านความปลอดภัยและความแข็งแรงของท่าเทียบเรือ/โป๊ะ/ทางบันไดขึ้น- ลงเรือ -ไฟส่องสว่างให้เพียงพอตลอดทั่วบริเวณท่าเทียบเรือ – ตรวจสอบและแนะนำการติดตั้งอุปกรณ์ อุปกรณ์ช่วยชีวิต (LSA) ให้ถูกต้องเหมาะสม และพร้อมใช้งาน – ประชาสัมพันธ์ถึงมาตรการเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 ของ กรมเจ้าท่า โดยให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

วันที่:12 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin