วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 2 ตรวจราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา โดยร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามและรับฟังความคิดเห็นการปฏิบัติงาน

วันที่ 15 ตุลาคม 2562 นายธงชัย พงษ์วิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่
2 ตรวจราชการและติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาอยุธยา
โดยร่วมประชุมหารือเพื่อติดตามและรับฟังความคิดเห็นการปฏิบัติงานในประเด็นต่างๆ อาทิ
การสำรวจแม่น้ำสายหลักและสายรอง ที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ การจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนความปลอดภัยประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการความปลอดภัยช่วงเทศกาลลอยกระทง การปฏิบัติติงานล่วงล้ำลำน้ำ
การดำเนินการเกี่ยวกับการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดินเดินตาม มาตรา 9 และ มาตรา 120 การตรวจตราการเดินเรือ
มาตรการดำเนินการบรรเทาปัญหาฝุ่นละออง
PM 2.5 และเรือควันดำ การดำเนินการตาม พรบ. อำนวยความสะดวกฯ
แผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก
PM 2.5
โดยบูรณการประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขอใช้เครื่องมือในการวัดค่าควันดำ
พร้อมแก้ไขปัญหาร่วมกัน การเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์ปลอดภัยทางน้ำในพื้นที่
ศูนย์สื่อสาร
CCTV ในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยา
แม่น้ำป่าสัก การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาในพื้นที่ การจัดทำคู่มือความปลอดภัยทางน้ำของพื้นที่
จภ.2(อย.) การบูรณาการคดีปกครอง ท่าเรือในแม่น้ำป่าสัก การดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ท่าเรือศาลาลอยการดำเนินการเชิงนวัตกรรมของ จภ.2(อย.) พร้อมรับฟังปัญหา
อุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์แก่ประชาชน
และผู้ประกอบการในการปฏิบัติตามกฎหมายไปในทิศทางเดียวกัน

วันที่:15 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin