วันที่ 16 ตุลาคม 2562 สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา เชิญผู้ประกอบการทางน้ำเข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจอดเรือในลักษณะการจอดเรืออยู่เป็นการประจำและเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยทางเรือในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่กำลังมาถึง

วันที่ 16 ตุลาคม 2562 ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา มอบหมายงานตรวจการทางน้ำ โดยนายปิยชนินทร์ สุนทรเนตร เจ้าพนักงานตรวจท่าปฎิบัติการ ได้เชิญผู้ประกอบการทางน้ำ ได้แก่ เรือบริการต่าง ๆ เข้าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้อกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับการจอดเรือในลักษณะการจอดเรืออยู่เป็นการประจำ เพื่อปฏิบัติตามระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยการอนุญาตให้เรือจอดทอดสมออยู่เป็นการประจำในน่านน้ำลำแม่น้ำหรือทำเลทอดจอดเรือตำบลใดใดๆ พ.ศ. 2562 ประกอบกับการจัดเก็บค่าธรรมเนียม ตามกฎกระทรวงฯ ตามสั่งการอธิบดีกรมเจ้าท่า ในเรื่องการกำหนดเขตท่าเรือ เขตจอดเรือและเขตควบคุมการเดินเรือในพื้นที่รับผิดชอบและขอความร่วมมือในการดูแลรักษาความปลอดภัยผู้โดยสาร โดยเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยทางเรือในช่วงเทศกาลลอยกระทงที่กำลังมาถึง ให้ผู้ควบคุมเรือตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยบนเรือให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ห้ามผู้ควบคุมเรือดื่มสุราขณะปฏิบัติหน้าที่ การพิจารณางดออกเรือในช่วงคลื่นลมแรง และรับฟังข่าวพยากรณ์อากาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพัทยา จะดำเนินการสุ่มตรวจตราความปลอดภัยทางน้ำของเรือบรรทุกโดยสารอย่างเข้มงวดต่อไป

วันที่:16 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin