วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30-11.30 น. สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาสตูล บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้า ตำรวจน้ำสตูล ตำรวจท่องเที่ยว ตัวแทนผู้ประกอบการ ในการตรวจตราความเรียบร้อย ท่าเรือปลอดภัย เรือปลอดภัย และคนปลอดภัย

วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เวลา
09.30-11.30 น.
สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคที่ 5 สาขาสตูล มอบหมายให้นายมนัญชย์
แอโส๊ะ นักวิชาการขนส่งชำนาญการ นายสิทธิศ้กดิ์ หลีเส็น
และจ้าหน้าที่ประจำท่าเทียบเรือปากบารา บูรณาการร่วมกับเจ้าหน้า ตำรวจน้ำสตูล
ตำรวจท่องเที่ยว ตัวแทนผู้ประกอบการ ในการตรวจตราความเรียบร้อย ท่าเรือปลอดภัย
เรือปลอดภัย และคนปลอดภัย ดูแลอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว
มีการสแกนบัตรประชาชนและพาสปอร์ตก่อนลงเรือ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ
และสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทางน้ำจังหวัดสตูล
ช่วงเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว(
Hight Seasons) และตรวจเรือโดยสาร
จำนวน
8 ลำ เอกสารถูกต้องครบถ้วน

___________________

สนง.เจ้าท่าภูมิภาค 5 สาขาสตูล 
เผยแพร่ : เวชกร

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมเจ้าท่า

โทร.02-233-1311 ต่อ 280 หรือ 285

วันที่:17 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 18

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin