วันที่ 24 ตุลาคม 2562 สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนดำเนินการขุดลอกคลองกระเตี่ยว ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

วันที่ 24 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00 น. นายพิพัฒน์ มโนนที ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่
8
มอบหมายให้ นายสุรชัย แนวถาวร รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้างานอำนวยการฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนดำเนินการขุดลอกคลองกระเตี่ยว
ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย จ.นครราชสีมา ณ . ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลดงใหญ่ อ.พิมาย
จ.นครราชสีมา
ผู้นำส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมรวม
29 คน สบ.8 ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การขุดลอก ขอบเขต
รูปแบบการขุดลอก วิธีการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการให้ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดทราบ
หลังจากนั้นมีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยต่างๆ และ สบ.8 ตอบข้อซักถามให้ผู้เข้าร่วมประชุมเข้าใจเป็นอย่างดี และผลจากการขุดลอกของโครงการนี้
จะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค รวมทั้งบรรเทาปัญหาจากการเกิดอุทกภัย
ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นทั้งหมด
เห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการขุดลอกโครงการขุดลอกคลองกระเตี่ยว ต.ดงใหญ่ อ.พิมาย
จ.นครราชสีมาในครั้งนี้

วันที่:24 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin