วันที่ 29 ตุลาคม 2562 เวลา 11.00 น. นายพิพัฒน์ มโนนที ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนดำเนินการขุดลอกลำพลับพลา ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ณ. ศาลาประชาคมบ้านโนนท่า ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

วันที่ 29 ตุลาคม 2562
เวลา
11.00 น. นายพิพัฒน์  มโนนที
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่
8 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่
จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียก่อนดำเนินการขุดลอกลำพลับพลา
ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ณ. ศาลาประชาคมบ้านโนนท่า
ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม โดยมีผู้นำส่วนท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมรวม
40 คน ในการนี้ สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ ๘  ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์การขุดลอก ขอบเขต
รูปแบบการขุดลอก วิธีการ ช่วงเวลาที่ดำเนินการให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบ สำหรับโครงการดังกล่าวจะช่วยบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนจากการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค
รวมทั้งบรรเทาปัญหาจากการเกิดอุทกภัย  หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซักถามข้อสงสัยต่างๆ
ทั้งนี้ประชาชนเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการขุดลอกโครงการขุดลอกลำพลับพลา
ต.ราษฎร์เจริญ อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม ในครั้งนี้

วันที่:29 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 32

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin