วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ จัดประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2562 นายอำนาจ สอนหมวก ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ จัดประชุมประจำเดือนของเจ้าหน้าที่ภายในสำนักงาน ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 10.30 น. เพื่อรับทราบแนวนโยบายของกรมเจ้าท่า ติดตามผลการดำเนินการที่ผ่านมา เช่น การติดตั้งกล้อง CCTV การตรวจควันดำ การตรวจวัดเสียง รับฟังปัญหาและอุปสรรคการทำงานที่ผ่านมาของเจ้าหน้าที่ เป็นต้น พร้อมทั้งเป็นการซักซ้อมความเข้าใจและเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานช่วงเทศกาลลอยกระทง พ.ศ. 2562 และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงคุณธรรม จริยธรรม และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปรงใสและตรวจสอบได้

วันที่:06 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:38

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin