วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ออกตรวจตรา ปราบปราม ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงโป๊ะท่าเทียบเรือ และอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 บริเวณอ่าวพังงา เขาตาปู เขาพิงกัน

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 นายณชพงศ ประนิตย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาพังงา ได้มอบหมายให้นายสมศักดิ์ นิลตีบ ตำแหน่งนักวิชาการขนส่งชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกตรวจตรา ปราบปราม ตรวจสภาพความมั่นคงแข็งแรงโป๊ะท่าเทียบเรือ และอำนวยความสะดวกนักท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลลอยกระทง ประจำปี 2562 บริเวณอ่าวพังงา เขาตาปู เขาพิงกัน โดยตรวจตราให้เจ้าของเรือและคนประจำเรือปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ในส่วนของใบอนุญาตใช้เรือ ประกาศนียบัตรคนประจำเรือ จำนวนผู้โดยสารไม่บรรทุกเกินกว่าที่ระบุในใบอนุญาตใช้เรือ และตรวจวัดระดับเสียงเครื่องยนต์เรือต้องไม่เกินที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ได้เข้มงวดเสื้อชูชีพต้องได้รับมาตรฐานกรมเจ้าท่า และสวมใส่ตลอดเวลาขณะอยู่ในเรือ เพื่อยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยทางน้ำ สร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยว

วันที่:08 พฤศจิกายน 2562

เข้าชม:

Post View : 15

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin