ช่องทาง ศูนย์เครือข่ายประสานและแก้ไขปัญหาตามข้อร้องเรียนของประชาชนฯ

(1) E-mail : marine@md.go.th ; mdlibrary2020@gmail.com  

(2) จดหมาย : ถึงสำนัก/ศูนย์/กอง/สาขา/ ของกรม

(3) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล 1111 (สำนักนายกรัฐมนตรี)

(4) ศูนย์ประสานงานเรื่องราวร้องทุกข์ คมนาคม (กระทรวงคมนาคม)

(5) การติดต่อด้วยตนเอง : ที่สำนัก/ศูนย์/กอง/สาขา ของกรม

(6) สายด่วน 1199

(7) การสำรวจรายกลุ่ม 

(8) สื่อต่างๆ : หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์

(9) Facebook : กรมเจ้าท่า Marine department , ประชาสัมพันธ์เจ้าท่า กรมเจ้าท่า ,   ข่าวกรมเจ้าท่า (News clippings) สื่อออนไลน์

(10) โทรศัพท์หน่วยงาน หมายเลข 0-22331311-8