สพบ.5ประชุมรับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกร่องน้ำคลองยายม่อม จังหวัดตราด

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 10.00
น. นายปรารถนา ตะเพียนทอง
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่
5 มอบหมายนายสมปอง
มีกุล หัวหน้างานอำนวยการฯและเจ้าหน้าที่ สบ.
5 จัดประชุมและรับฟังความคิดเห็นก่อนการขุดลอกร่องน้ำคลองยายม่อม
อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด ณ.ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ
ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด โดยมี นายชัยพฤกษ์ สนธิศิริ
สมาชิกสภาจังหวัดตราด เจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลแหลมงอบ นายประกาศิต รมยานนท์.
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่
1 นายวิระฉัตร ลีละกุล
รก.ผู้อำนวยการเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดและผู้ใช้ร่องน้ำ
ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมประชุมประมาณ
30 คน
ด้วยการขุดลอกร่องน้ำคลองยายม่อม ร่องนอกและร่องในจะดำเนินการขุดลอกในปีงบประมาณ
2563
จึงมีการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบข้อซักถาม
ลงพื้นที่ร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อรวบรวมข้อมูลปริะกอบการวางแ
ผนงานให้ตรงความต้องการของชุมชนซึ่งผู้ร่วมประชุมทั้งหมดเห็นด้วยและสนับสนุนให้มีการขุดลอก

 

 

วันที่:21 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 14

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin