สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่ 6 รายงานการขุดลอกร่องน้ำบางโหลง จังหวัดชุมพร

สำนักงานพัฒนาและบำรุงรักษาทางน้ำที่
6
โดย นายประทีป นิภัสตรา นายช่างขุดลอกชำนาญงาน
หัวหน้าหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกร่องน้ำบางโหลง อำเภอเมือง
จังหวัดชุมพร

เปิดหน่วยปฏิบัติงานขุดลอกเมื่อวันที่28สิงหาคม
2562 ผลงาน ณ.วันที่ 7 ตุลาคม 2562
ขุดลอกได้ระยะทาง 530 เมตร (ระยะทางทั้งหมด 650
เมตร) คิดเป็น 81.54%

 

วันที่:07 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 27

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin