สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง ควบคุมกำชับ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของเรือโดยสารระหว่างประเทศ

วันที่
18 ตุลาคม 2562  นายหิรัญวัตติ์  สืบกระพันธ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาสตูล  สั่งการให้เจ้าพนักงานตรวจท่า
และพนักงานประจำท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล ลงพื้นที่ตรวจสอบความถูกต้อง
ควบคุมกำชับ และเน้นย้ำเรื่องความปลอดภัยของเรือโดยสารระหว่างประเทศ
ตำมะลัง-ลังกาวี  โดยตรวจสอบตาม checklist marine pass เกี่ยวกับเอกสารประจำตัวเรือ  เอกสารประจำคนประจำเรือ  อุปกรณ์ประจำเรือ เครื่องมือ
เครื่องใช้
เครื่องช่วยพยุง เครื่องช่วยชูชีพ พร้อมทั้งตรวจค่ามลพิษควันดำ
บริเวณท่าเรือตำมะลัง จังหวัดสตูล ซึ่งผลการตรวจสอบ เป็นไปตามข้อกำหนดในกฎหมาย

และไม่พบค่า PM 2.5 เกินกว่าค่ามาตรฐานของกรมควบคุมมลพิษ 

วันที่:18 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin