สื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเท่าเทียมระหว่างเพศ

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้หัวข้อ “Gender Equality” โดยแบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 1. สปอตโฆษณา 2. สารคดีสั้น และ 3. โปสเตอร์ออนไลน์

ภาพกิจกรรม:

วันที่:03 กันยายน 2564

เข้าชม:350

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin