ออกตรวจการขออนุญาตขุดลอกร่องน้ำซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเดินเรือ การระบายน้ำ การป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ในพื้นที่ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายประสงค์ เอี่ยมวิจารณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาจันทบุรี พร้อมด้วย นายศุภกฤต โอ่งเคลือบ เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ นางสาวณัฐธยาน์ นิ่มนวล นิติกรปฏิบัติการ และเจ้าหน้าที่ ออกตรวจการขออนุญาตขุดลอกร่องน้ำซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเดินเรือ การระบายน้ำ การป้องกันอุทกภัยและภัยแล้งตามมาตรา ๑๒๐ แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช ๒๔๕๖ ในพื้นที่ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี จากอำเภอขลุง ตามโครงการแก้ไขและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่อันเนื่องมาจากปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยในจังหวัด (งบประมาณจังหวัดละ ๒๐๐ ล้านบาท)

วันที่:22 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 13

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin