ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ห้องสมุด และศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กรมเจ้าท่า

               

   • บริการของห้องสมุดกรมเจ้าท่า

   • สืบค้นหนังสือของห้องสมุดกรมเจ้าท่า

   • Ebook โครงการศึกษา หนังสือเฉพาะด้านขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี

   • IMO

   • ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง

   • สารพันบันเทิง สาระน่ารู้

   • คลิป Video การประชาสัมพันธ์ภารกิจ กิจกรรมต่าง ๆ ของกรมเจ้าท่า

   • แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับบริการของห้องสมุดกรมเจ้าท่า

   • การดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กรมเจ้าท่า

   • ขั้นตอนการดำเนินงานของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กรมเจ้าท่า

   • คู่มือการปฏิบัติงานให้บริการประชาชนของศูนย์รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์กรมเจ้าท่า

   • ช่องทางการติดต่อร้องเรียนร้องทุกข์กรมเจ้าท่า

   • ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น