เจ้าท่านครราชสีมา เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเรียนนโยบายการขุดลอกร่องน้ำ

วันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๒ นางวิมลมาน สุวรรณรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขานครราชสีมา เข้าพบนายธีรวัฒน์ วุฒิคุณ ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อนำเรียนนโยบายการขุดลอกร่องน้ำทางเรือเดิน แม่น้ำ ลำคลอง ทะเลสาบ และทะเลภายในน่านน้ำไทย ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พุทธศักราช 2456 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยใช้วัสดุที่ได้จากการขุดลอกเป็นค่าตอบแทน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือภัยแล้ง รวมทั้งประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคและทำการเกษตรได้ตลอดทั้งปี ___________________________________ ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม โทรศัพท์ 02-233-1311-3 ต่อ 280 หรือ 285 E-Mail : Pr@md.go.th

วันที่:28 ตุลาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 11

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin