เอกสารเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุริตของกระทรวงคมนาคม และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดของกระรวงคมนาคม

เอกสารเผยแพร่ผลงานด้านการต่อต้านการทุริตของกระทรวงคมนาคม และพิธียกย่องเชิดชูเกียรติแก่บุคลากรในหน่วยงานสังกัดของกระรวงคมนาคม

 

กระทรวงคมนาคมได้มีการจัดทำหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการต่อต้านการทุจริตของกระทรวงคมนาคม และประวัติบุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกเป็น “คนต้นแบบคมนาคม ประจำปี 2564” ภายใต้โครงการด้านการป้องกันการทุจริตและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต และด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐและบุคคลที่ประพฤติปฏบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ที่ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมให้เป็นแบบอย่างที่ดีของสังคม

โดยสามารถเข้าชมคลิปได้ที่ https://web.facebook.com/profile.php?id=100006966698215

วันที่:16 พฤศจิกายน 2564

เข้าชม:474

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin

แกลเลอรี่

เอกสารแนบ: