แบบรายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม กรมเจ้าท่า ครั้งที่ 3 (รอบ 12 เดือน)

ตามรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใสกรมเจ้าท่า ครั้งที่ 1/2564 กำหนดให้หน่วยงานภายในสังกัดกรมเจ้าท่า รายงานผลครั้งที่ 3 (รอบ 12 เดือน) ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้ กำหนดให้ส่งใน 2 รูปแบบ ดังนี้
1. รูปแบบไฟล์ Word มายัง E-mail : hr_md@md.go.th
2. รูปแบบเอกสารทางระบบสารบรรณ

วันที่:03 กันยายน 2564

เข้าชม:375

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin