ข่าวกรมเจ้าท่าฉบับที่ 50/2562 กรมเจ้าท่า ขับเคลื่อนมาตรฐานคนประจำเรือสู่ระดับสากล

กรมเจ้าท่า ขับเคลื่อนมาตรฐานคนประจำเรือสู่ระดับสากล

          นายสมชาย สุมนัสขจรกุล
รองอธิบดีกรมเจ้าท่า ด้านส่งเสริมการขนส่งทางน้ำ ร่วมลงนาม กับ
Mr. CAO Desheng, Director
General of China maritime safety Administration (China MSA)
ในความตกลงทวิภาคีเพื่อรับรองประกาศนียบัตรของผู้ทำการเรือ
ตามข้อ
I/10 แห่งอนุสัญญา STCW (International Convention on Standards  of Training,
Certification and Watchkeeping for Seafarers)
ระหว่างกรมเจ้าท่าและ China MSA ในการประชุมรัฐมนตรีขนส่งอาเซียน
ครั้งที่ 25 (25
th ASEAN Transport Ministers Meeting : ATM) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน
2562  ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
โดยมีนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และ
Mr. LI Xiaopeng รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
สาธารณรัฐประชาชนจีน ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในการลงนาม  พร้อมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมเจ้าท่า
และ
China MSA

          ความตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อส่งเสริมให้คนประจำเรือของประเทศหนึ่งสามารถลงทำการในเรือที่ชักธงของอีกประเทศหนึ่งได้
อันจะส่งผลให้คนประจำเรือไทยมีโอกาสในการทำงานในเรือต่างชาติมากขึ้น นอกจากนี้
ประเทศไทย โดยกรมเจ้าท่าสามารถใช้โอกาสนี้ขยายความร่วมมือกับประเทศจีน  ในการยกระดับความรู้
และทักษะความสามารถคนประจำเรือไทยให้สูงยิ่งขึ้น เนื่องจากสาธารณรัฐประชาชนจีน  มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับการพัฒนาและยกระดับความรู้ให้กับคนประจำเรือ
เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาคนประจำเรือของไทยให้มีความสามารถ และความชำนาญที่สูงขึ้น
รวมทั้งขยายความร่วมมือในด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับการขนส่ง ทางทะเลของประเทศไทยในอนาคต

วันที่:03 ธันวาคม 2562

เข้าชม:

Post View : 24

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin