ข่าวกรมเจ้าท่า ฉบับที่ 15/2563 อธิบดีกรมเจ้าท่า ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

อธิบดีกรมเจ้าท่า
ประชุมหารือเพื่อกำหนดแนวทางในการเตรียมความพร้อม

 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

          วันที่ 17 มีนาคม 2563 นายวิทยา
ยาม่วง อธิบดีกรมเจ้าท่า เปิดเผยว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (
COVID-19
) ในปัจุบันที่ยังคงน่าเป็นห่วง ดังนั้นเพื่อสร้างความปลอดภัย
แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและความมั่นใจในการให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อยังกรมเจ้าท่า
ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส (
COVID-19) ให้มีความเข้มข้นกว่าเดิมจากที่กรมเจ้าท่าปฏิบัติอย่างเข้มงวดอยู่แล้ว
โดยมีมาตรการเตรียมความพร้อม ได้แก่

1.กอง/สำนักที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชน
เน้นย้ำความปลอดภัย หลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใกล้ชิดกัน

2.จัดหาหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอร์ล้างมือให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานนอกสถานที่
หรือเจ้าหน้าที่ที่ต้องติดต่อประสานงานกับประชาชน
3.หน่วยงานที่จะมีการจัดกิจกรรม
หรือจัดประชุมให้ชะลอ หรือเลื่อนการจัดกิจกรรมไว้ก่อน

4.งดการเดินทางไปต่างประเทศ
หรือต่างจังหวัด การเคลื่อนไหวในวงกว้าง

5.ติดตามข่าวสารจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือได้

6.ศูนย์ฝึกพานิชยนาวี
สถาบันการศึกษา เน้นย้ำให้พิจารณาความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก

7.บุคคลภายนอก
ตรวจเช็คอุณหภูมิร่างกายก่อนเข้ามารับบริการยังกรมเจ้าท่า

8.เน้นย้ำเจ้าหน้าที่กรมเจ้าท่าทุกท่าน
ช่วยกันเป็นหู เป็นตา สอดส่องดูแลตนเอง และบุคคลที่เข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อ
โควิด-
19 เพื่อป้องกันการเผยแพร่เชื้อต่อบุคลากรในหน่วยงานและประชาชนทั่วไป

9.หมั่นล้างมือบ่อยๆ
รักษาความสะอาดภายในกรมและภายในสำนักงาน

10.เน้นย้ำบุคคลที่มาติดต่อแลกบัตร
ให้ผ่านจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้ารับบริการทุกคน

11.กองคลังตรวจสอบงบประมาณ
เพื่อทำประกันไวรัสโควิด-
19 ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

12.จัดทำแผนปฏิบัติการ
การเผชิญเหตุ กรณีถ้ามีการประกาศเข้าสู่ระยะที่
3 อาทิ Work
at home, การทำงานผ่านระบบออนไลน์
แต่ละหน่วยต้องพิจารณางานของแต่ละหน่วยงาน

อธิบดีเน้นย้ำความร่วมมือของหน่วยงานเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรก
เน้นย้ำทุกคนระมัดระวัง ทุกสำนัก/กอง/ศูนย์ ทำความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

วันที่:17 มีนาคม 2563

เข้าชม:

Post View : 16

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin