กองมาตรฐานคนประจำเรือ

ประกาศนียบัตรสุขภาพคนประจำเรือ (คร.5) Medical Fitness Certificate

แบบคำขอรับการถ่ายโอนภารกิจด้านการตรวจสุขภาพคนประจำเรือ กรมเจ้าท่า

แบบคำขอการขึ้นทะเบียนแพทย์คนประจำเรือ

แบบทะเบียนคุมการออกประกาศนียบัตรสุขภาพ FM-SRS-05 REV.1

แบบรายงานการตรวจและออก ปก.สุขภาพคนประจำเรือ ประจำเดือน สำหรับโรงพยาบาล

 

หนังสือคนประจำเรือ Seaman Book

คำร้องขอมีหนังสือคนประจำเรือ แบบ(คร.1) FM-SRS-01 REV.1

คำร้อง ขอต่ออายุ/ใบแทน/แก้ไขรายการ หนังสือคนประจำเรือ แบบ ก.5 FM-SRS-02 REV.1

ทะเบียนประวัติคนประจำเรือ แบบ(คร.3) FM-SRS-03 REV.1

 

 

ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ

คำร้องขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ แบบ ก.46 FM-SCS-01 Rev.2

คำร้องขออนุญาตใช้ระยะเวลาการปฏิบัติงานในเรือฯ FM-SCS-02 Rev.1

คำร้องขอใบแทนประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ FM-SCS-03 Rev.0

คำร้องขอลงทะเบียนสอบแก้ตัว FM-SCS-04 Rev.1

คำร้องขอรับประกาศนียบัตรรับรองพนักงานวิทยุ FM-SCS-06 Rev.1

คำร้องขอรับประกาศนียบัตรรับรองยกเว้นประกาศนียบัตร FM-SCS-07 Rev.1

คำร้องขอรับประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือเฉพาะประเภท และด้านความปลอดภัยบนเรือFM-SCS-08 Rev.1

คำร้องขอรับประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีอื่น FM-SCS-09 Rev.1

 

สัญญาคนประจำเรือ

คำร้องขอแจ้งขึ้น – ลง ทำการในเรือ FM-SAS-01

คำร้องขอตรวจสอบระยะเวลาการปฏิบัติงานในเรือ FM-SAS-02 Rev.1

วันที่:14 กันยายน 2556

เข้าชม:2127

ข้อมูลโดย: