สำนักสำรวจและวิศวกรรม

สำนักสำรวจและวิศวกรรม (อาคาร 4)
ส่วนวิศวกรรม (อาคาร 4ชั้น 2)
คำร้องขอทำการขุดลอกร่องน้ำของ
เรือเดิน (แบบ ข ๑) ดูตัวอย่าง และเอกสารเกี่ยวเนื่อง
(1)หนังสือนำเรื่องขออนุญาตทำการ
     ขุดลอก
(2) แบบรายละเอียดแนบคำอนุญาตขุด
      ลอกฯ (แนบแผนที่บริเวณฯ)
(3) หนังสือรับรองของผู้ประกอบ
      วิชาชีพฯ
เอกสารประกอบ
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– หนังสือมอบอำนาจ
(ถ้ามี)
ส่วนสร้างแผนที่ (อาคาร 4ชั้น 5)
ขอซื้อแผนที่
(แบบ ก ๕) ดูตัวอย่าง

วันที่:14 กันยายน 2556

เข้าชม:218

ข้อมูลโดย: