สำนักมาตรฐานทะเบียนเรือ

กองทะเบียนเรือ
     คำแนะนำในการติดต่อกับกองทะเบียนเรือ
     1. การเขียนคำร้องขอดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนเรือให้ใช้คำร้องทั่วไป
         แบบ๕ ก ตามตัวอย่างการเขียนคำร้อง
     2. ให้จัดเรียงเอกสารประกอบคำร้องในแต่ละคำขอตามลำดับแล้วทำเครื่องหมาย ถูก ใน
         กรอบ สี่เหลี่ยม เพื่อเป็นการตรวจสอบว่า ผู้ขอได้จัดเตรียมเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว และ
         ในการยื่นคำร้องให้แนบรายการเอกสารประกอบคำร้องมาพร้อมเอกสารประกอบคำร้องด้วย
     3.ในทุกคำร้องที่ใช้ “ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ” เป็นเอกสารประกอบคำร้องให้เจ้าของเรือ
        ดำเนินการตรวจเรือมาก่อน และให้นำ “ใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ” ที่เจ้าพนักงาน
        ตรวจเรือออกให้มาประกอบคำร้อง

     หมายเหตุ
     1) ให้เจ้าของเรือหรือผู้รับมอบอำนาจจากเจ้าของเรือเป็นผู้ยื่นคำร้อง
     2) สำหรับ “การต่อใบอนุญาตใช้เรือ” ให้ผู้ใดก็ได้เป็นผู้ยื่นคำร้องโดยไม่ต้องมอบอำนาจ

พิมพ์แบบฟอร์ม
เอกสารประกอบคำร้อง
1   ขอรับใบอนุญาตใช้เรือ
2   ขอจดทะเบียนเรือไทย
3   ขอจดทะเบียนเรือไทยและขอรับใบอนุญาตใช้เรือ
4   ขอต่ออายุใบอนุญาตใช้เรือ
5   ขอแจ้งเปลี่ยนนายเรือ
6   ขอเปลี่ยนประเภทเรือ
7   ขอเปลี่ยนชื่อเรือ
8   ขอเปลี่ยนเครื่องยนต์เรือ
9   ขอเปลี่ยนประเภทการใช้เรือ
10 ขอโอนเมืองท่าขึ้นทะเบียนเรือ
11 ขายเรือ
12 ขายฝากเรือ
13 ยกเรือให้
14 ขอจำนองเรือ
15 ขอเพิ่มวงเงินจำนองเรือ
16 โอนสิทธิการจำนองเรือ
17 แก้ไขข้อความในสัญญาจำนองเรือ
18 ขอถอนจำนองเรือ
19 ขอแก้กรรมสิทธิเรือ

วันที่:14 กันยายน 2556

เข้าชม:523

ข้อมูลโดย: