สำนักมาตรฐานเรือ (กองตรวจเรือ)

สำนักมาตรฐานเรือ ( อาคาร 2 ชั้น 3 )
ขอทำประกาศนียบัตรลูกเรือ ที่ไม่เข้า
ยาม Seafarer สำหรับเรือกลเดิน
ทะเลต่างประเทศและเรือกลเดิน
ทะเลใกล้ฝั่ง
( แบบฟอร์ม ก.๕ ) ตัวอย่าง
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนา SEAMAN BOOK
– ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์ม
คร.5
– สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการอบรม
หลักสูตรพื้นฐาน 4 วิชา
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือ
แว่นตาดำ ขนาด 2 x 2 นิ้ว
จำนวน 3 รูป
ขอทำ Certificate of
Endorsement C.O.E สำหรับ
เรือกลเดินทะเลต่างประเทศ และ
เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง
(แบบฟอร์ม ก.๕) ตัวอย่าง
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนา SEAMAN BOOK หรือ
สำเนาหนังสือเดินทาง
– สำเนาประกาศนียบัตรผู้ทำการใน
เรือ ตามข้อบังคับว่าด้วยการสอบ
ความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2532
(ถ้ามี)
– ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์ม
คร.5
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือ
แว่นตา ดำ ขนาด 2 x 2 นิ้ว
จำนวน 3 รูป
ขอทำ Certificate of
Endorsement C.O.E สำหรับ
เรือกลเดินทะเลต่างประเทศ และเรือ
กลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ที่เป็นกลเรือเฉพาะ
ประเภท ได้แก่ เรือ บรรทุกน้ำมัน เรือ
บรรทุกแก๊ส เรือบรรทุกสารเคมี ฯลฯ
(แบบฟอร์ม ก.๕) ตัวอย่าง
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาประกาศนียบัตรผู้ทำการ
ในเรือ
– สำเนา SEAMAN BOOK
– สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการ
อบรมหลักสูตรที่จะขอรับรอง
– ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์ม
คร.5
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก
หรือแว่นตาดำ ขนาด 2 x 2 นิ้ว
จำนวน 3 รูป
เทียบประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ
ที่ออกโดยรัฐภาคีอื่น
(แบบฟอร์ม ก.๔๖) ตัวอย่าง
– ประกาศนียบัตรที่ต้องการขอเทียบ
(ต้องให้สถานพูตรับรอง)
– สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการ
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ
– สำเนา SEAMAN BOOK
– สำเนาหนังสือเดินทาง
– ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์ม
คร.5
– หนังสือรับรองจากบริษัทฯ
– สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
– หนังสือมอบอำนาจ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้มอบอำนาจ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้รับมอบอำนาจ
ขอยกเว้นให้ผู้มีประกาศนียบัตรผู้
ทำการในเรือชั้นต่ำกว่าปฏิบัติหน้าที่
ในตำแหน่งที่กำหนดให้ใช้ประกาศ
นียบัตรผู้ทำการในเรือชั้นที่สูงกว่าได้
(Up Grade)
(แบบฟอร์ม ก.๕) ตัวอย่าง
– ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือที่
จะขอรับการยกเว้น
– สำเนาประกาศนียบัตรผ่านการ
อบรมหลักสูตรต่าง ๆ
– ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์ม
คร.5
– หนังสือรับรองจากบริษัทฯ
– ใบอนุญาตใช้เรือ
– หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทฯ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้มอบอำนาจ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้รับมอบอำนาจ
ขอเปลี่ยนคนประจำเรือ ลดหรือเพิ่ม
จำนวนคนประจำเรือ
(แบบฟอร์ม ก.๕) ตัวอย่าง
– สำเนาประกาศนียบัตรของผู้ที่
จะลงทำการในเรือ
– สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
– หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทฯ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้มอบอำนาจ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้รับมอบอำนาจ
การขอใบแทนกรณีเอกสารสูญหาย
หรือ ชำรุด
(แบบฟอร์ม บ.๘๑)
(แบบฟอร์ม ก.๕) ตัวอย่าง
– สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
– หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทฯ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้มอบอำนาจ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้รับมอบอำนาจ
– สำเนาใบสำคัญรับรองประจำเรือ
ฉบับเดิม (กรณีต่ออายุ)
ขอใบสำคัญรับรองประจำเรือ
Ship Certificates ชนิดต่าง ๆ
(แบบฟอร์ม ก.5) ตัวอย่าง
– สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
– หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทฯ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้มอบอำนาจ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้รับมอบอำนาจ
– สำเนาใบสำคัญรับรองประจำเรือ
ฉบับเดิม (กรณีต่ออายุ)
ขอใบรับรองการตรวจและอนุมัติ
แบบแปลน เรือ
(พิมพ์แบบฟอร์ม) ตัวอย่าง
– แบบแปลนเรือที่จะขออนุมัติ
จำนวน 3 ชุด
– หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทฯ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้มอบอำนาจ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้รับมอบอำนาจ
ขอใบรับรองการตรวจวัสดุที่ใช้
ประจำเรือ
(แบบฟอร์ม ก.5) ตัวอย่าง
– รายละเอียดของวัสดุ
– ชื่อและที่อยู่ของผู้ผลิต
– หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทฯ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้มอบอำนาจ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้รับมอบอำนาจ
ขอแจ้งเรือเข้าเมืองท่า
(พิมพ์แบบฟอร์ม) ตัวอย่าง
– หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทฯ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้มอบอำนาจ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้รับมอบอำนาจ
– หลักฐานการได้รับการตรวจ PSC
ครั้งสุดท้าย
ขอหน้งสือมอบอำนาจให้สถาบันจัด
ชั้นเรือClassification Society
ตรวจเรือและออกใบสำคัญรับรอง
ประจำเรือ Ship Certificates
ชนิดต่าง ๆ แทน
(แบบฟอร์ม ก.5) ตัวอย่าง
– สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
– หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทฯ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้มอบอำนาจ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้รับมอบอำนาจ
ขอซื้อปูมช่างกล Engineer’s
Log Book
(แบบฟอร์ม ก.5) ตัวอย่าง
– สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
– หนังสือมอบอำนาจจากบริษัทฯ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้มอบอำนาจ
– สำเนาบัตรประชาชนและทะเบียน
บ้านของผู้รับมอบอำนาจ
ขอซื้อสมุดบันทึกการฝึกปฏิบัติงาน
และการ ประเมิน
Training Record Book
(พิมพ์แบบฟอร์ม) ตัวอย่าง
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาประกาศนียบัตรผู้ทำการ
ในเรือ (ถ้ามี)
– รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก หรือ
แว่นตาดำ ขนาด 2 x 2 นิ้ว
จำนวน 1 รูป

วันที่:14 กันยายน 2556

เข้าชม:661

ข้อมูลโดย: