สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ

สำนักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ
(อาคาร 3 ชั้น 1)

คำร้อง การขอหนังสือรับรองแสดงเครื่องหมายมาตรฐานบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตรายตามหลักเกณฑ์ขององค์การสหประชาชาติ
1. รูปแบบคำร้อง
2. คำแนะนำและขั้นตอนในการขอใบรับรองบรรจุภัณฑ์สินค้าอันตราย

 

คำร้องทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (เฉพาะส่วนราชการ)
และเอกสารประกอบ
1. แผนผังสังเขป แสดงสิ่งที่ขออนุญาต
2. เอกสารที่ส่งมาด้วย
3
. คำรับรอง
                          ดูตัวอย่าง ส่วนราชการ
                          ดูตัวอย่างคำรับรอง
คำร้องทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ (แบบ ท.๒๘ เอกชน)
และเอกสารประกอบ
1. แผนผังสังเขป แสดงสิ่งที่ขออนุญาต
2. เอกสารที่ส่งมาด้วย
3. หนังสือให้ความยินยอม
                          ดูตัวอย่าง ท. ๒๘ เอกชน
                          ดูตัวอย่างคำให้ความยินยอม
คำร้องขออนุญาตทำการขนถ่ายสิ่งของที่อาจ
ทำให้เกิดอันตราย
( แบบ ท. ๓๑ ) ดูตัวอย่าง
ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ
(แบบ ก. ๕ ) ดูตัวอย่าง
แจ้งเรือเข้า ออก GENERAL
DECLARATION
(แบบ ท.๓๐) ดูตัวอย่าง

วันที่:14 กันยายน 2556

เข้าชม:689

ข้อมูลโดย: