เขตท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต

ประกาศกรมเจ้าท่า
ที่ 401/254
เรื่อง ข้อกำหนดในการใช้เรือลากจูง (Tug Boat) เขตท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต
……………………………………………..

เพื่อให้การนำร่องเรือในเขตท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ปลอดภัย และเป็นไปตามระเบียบ กรมเจ้าท่า ว่าด้วยข้อกำหนด หลักเกณฑ์ การควบคุม และการขอใช้บริการนำร่องรัฐบาล เขตท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต พ.ศ. 2541 กรมเจ้าท่า จึงให้ออกข้อกำหนดใช้ เรือลากจูง (Tug Bost) เขตท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต ไว้ดังนี้

1. เรือเข้า – ออกท่าเทียบเรือ เขตท่าเรือน้ำลึกภูเก็ต

1.1 เรือขนาดความยาวตลอดลำ (L.O.A.) ไม่เกิน 250 ฟุต – 450 ฟุต (76.20 เมตร – 137.16 ) ในสภาพอากาศ ปกติ ให้มีเรือลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 แรงม้า อย่างน้อย 1 ลำ ช่วยในการนำเรือเข้า – ออกท่าเทียบเรือ

1.2 เรือขนาดความยาวตลอดลำ (L.O.A.) ไม่เกิน 451 ฟุต (137.46 เมตร) ในสภาพอากาศปกติ ให้มีเรือลากจูงขนาดไม่น้อยกว่า 1,500 แรงม้า อย่างน้อย 2 ลำ ช่วยในการนำเรือเข้า – ออกท่าเทียบเรือ

2. เรือที่มี Bow Thruster และหรือ Sterm Thruster จะใช้ได้ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากเจ้าของท่าเรือเท่านั้น และความเสียหายใด ๆ ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นจากการใช้ Bow Thruster และหรือ Stern Thruster เจ้าพนักงาน นำร่องจะไม่รับผิดชอบ

3. เรือที่มี Bow Thruster หรือ Stern Thruster เจ้าพนักงานนำร่องผู้ปฏิบัติงานจะพิจารณาจำนวนเรือลากจูงช่วย ในการนำเรือ ตามขนาดแรงม้าของ Thruster ขนาดของเรือ อัตรากินน้ำลึกและลักษณะกระแสน้ำ แต่จะต้องมีเรือลากจูงอย่างน้อย 1 ลำ

4. ในสภาพอากาศวิปริต มีคลื่นลมแรง หรือสภาพอากาศปกติ ในข้อกำหนดการใช้เรือลากจูง (Tug Boat) ช่วยในการนำเรือ ตามข้างต้นให้เปลี่ยนแปลงได้ตามดุลยพินิจของนายเรือและเจ้าพนักงานนำร่องผู้ปฏิบัติงาน โดยยึดถือความปลอดภัยเป็นประการสำคัญ

5. เรือที่ยากแก่การนำร่องหรือความยาวเกินขนาดของท่าเทียบ หรือความยาวเกินขนาดร่องน้ำ หรืออัตรากินน้ำลึก เกินข้อกำหนดระเบียบกรมเจ้าท่า การกำหนด ชนิด ขนาด และจำนวนเรือลากจูงช่วยเหลือเข้า – ออกท่าเทียบ หรือช่วยเหลือในร่องน้ำให้อยู่ในดุลยพินิจของเจ้าพนักงานนำร่องผู้ปฏิบัติงาน หรือหัวหน้าสำนักงานนำร่องภูเก็ต เห็นสมควร

6. เรือเข้า – ออก ท่าเทียบเรือใด ที่มีข้อกำหนดการใช้เรือลากจูงจำนวนมากกว่าข้อกำหนดนี้ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของท่าเทียบเรือนั้น ๆ

7. ในกรณี เจ้าพนักงานนำร่องใช้เรือลากจูง (Tug Boat) เพิ่มเติมจำนวนมากกว่าข้อกำหนดการใช้เรือลากจูง (Tug Boat) นี้ หรือข้อกำหนดของท่าเทียบเรือ เพื่อความปลอดภัย และเหมาะสมกับสถานการณ์ ตัวแทนเรือ หรือเจ้าของเรือจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายนั้น

ประกาศ ณ วันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2541

(ลงชื่อ) จงอาชว์ โพธิสุนทร
(นายจงอาชว์ โพธิสุนทร)
อธิบดีกรมเจ้าท่า

วันที่:21 มกราคม 2557

เข้าชม:351

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin