ระเบียบและวิธีสอบผู้นำร่องพิเศษ

ระเบียบและวิธีสอบผู้นำร่องพิเศษ

ระเบียบการขอสมัครสอบเป็นผู้นำร่องพิเศษ
         ผู้ประสงค์จะขอสอบเพื่อขอใบอนุญาตผู้นำร่องพิเศษของเรือเฉพาะลำหรือเปลี่ยนใบอนุญาตผู้นำร่องพิเศษต้องเตรียมเอกสารหลักฐานนำมาแสดง ดังนี้

 1. คำร้อง (แบบ ก.5) 
 2. ใบรับรองแพทย์ตามแบบฟอร์มของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (แบบ คร.5)
 3.  สำเนาประกาศนียบัตรนายเรือหรือผู้บังคับการเรือ
 4. หลักฐานการทำการในเรือ (ไม่น้อยกว่า 2 ปี)
 5. หลักฐานการนำร่องเรือ เข้า-ออก ร่องน้ำที่จะสอบไม่น้อยกว่า 10 เที่ยว หรือกรณีเปลี่ยนอนุญาตนำร่องพิเศษ ต้องนำร่องเรือ เข้า-ออก ไม่น้อยกว่า 4 เที่ยว 
 6. สำเนาทะเบียนบ้านและบัตรประจำตัวของผู้สมัครสอบ 
 7. สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัวของผู้รับรองความประพฤติ 
 8. หนังสือรับรองความประพฤติของผู้สมัครสอบ 
 9. รูปถ่านขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป 
 10. หนังสือรับรองการจดทะเบียนวัตถุประสงค์และผู้ที่มีอำนาจลงชื่อแทน 
 11.  สำเนาใบอนุญาตใช้เรือ
  เอกสารตามข้อ 1-11 ต้องรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ
  หมายเหตุ การส่งเอกสารทางไปรษณีย์เพื่อขอสมัครสอบหรือเปลี่ยนใบอนุญาต ให้จัดส่งเอกสารตาม
  ข้อ 1-11 โดยรับรองเอกสารถูกต้องทุกฉบับ

วิธีการในการขอสอบผู้นำร่องพิเศษ (ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ)

 1. ผู้ประสงค์จะสมัครสอบเป็นผู้นำร่องพิเศษหรือขอเปลี่ยนใบอนุญาตนำร่องพิเศษให้ยื่นแบบคำร้อง (ก.5) ระบุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
 2. เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบเอกสารตามระเบียบที่กำหนดไว้ ก่อนรับสมัคร 
 3. ส่งใบสมัครให้เจ้าหน้าที่ทำการตรวจเที่ยวเรือ เข้า-ออก ตามร่องน้ำที่ระบุไว้ในใบสมัครจนครบตามจำนวนเที่ยวที่ระบุไว้ในระเบียบหรือไม่ 
 4. จัดทำเป็นบันทึกขออนุญาตสอบหลังจากทำการตรวจเที่ยวเรือครบจำนวนแล้วภายใน 3 วัน พร้อมแต่งตั้งกรรมการสอบภาคทฤษฎี 
 5. แต่งตั้งกรรมการสอบภาคปฏิบัติ โดยผู้อำนวยการกองนำร่อง ให้ผู้สมัครกำหนดวัน เวลา ที่จะขอสอบ
  ในการสอบให้ผู้สมัครนำเรือ เข้า-ออกตามร่องน้ำที่ระบุไว้ในคำร้องโดยมีกรรมการควบคุมและพิจารณาผลการสอบ 
 6. เมื่อผู้สมัครสอบผ่านการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติตามขั้นตอนแล้ว ธุรการจะทำการออกใบอนุญาตนำร่องพิเศษและนำเสนอผู้มีอำนาจลงนามต่อไป

วิธีการรับใบอนุญาตเป็นนำร่องพิเศษ

 1.  ติดต่องานธุรการ กองนำร่อง เพื่อขอรับบัตรผู้นำร่องพิเศษ
 2. รับใบสั่งเก็บเงินค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาต ใบละ 60 บาท ค่าตรวจสอบ 10 บาท รวม 70 บาท 
 3. จ่ายเงินค่าธรรมเนียมที่กองคลังตามใบสั่งเก็บเงิน และนำบัตรผู้นำร่องพิเศษที่กองนำร่องออกให้ ไปประทับตรากรมฯ ที่ฝ่ายพัสดุ 
 4. เซ็นชื่อรับบัตรผู้นำร่องพิเศษในสมุดเซ็นรับ

วันที่:21 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 35

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin