เขตท่าเรือสัตหีบ มาบตาพุด สงขลา ภูเก็ต

เขตท่าเรือสัตหีบ มาบตาพุด สงขลา ภูเก็ต

วิธีการคิดค่าจ้างนำร่อง เขตท่าเรือสัตหีบ มาบตาพุด สงขลา ภูเก็ต

เรือที่มีขนาดความยาวตลอดลำไม่เกิน 165 ฟุต (50.29 เมตร) คิดค่าจ้างนำร่อง 1,600 บาท
ถ้าเกิน 165 ฟุต (50.29 เมตร) ส่วนที่เกินฟุตละ 10 บาท เศษของ 1 ฟุต คิดเป็น 1 ฟุต

สูตร อัตราค่าจ้างนำร่อง = (L.O.A. – 5) * D
L.O.A.= ความยาวตลอดลำเป็นฟุต
D = อัตรากินน้ำลึกสูงสุดเป็นฟุต

  1. อัตราค่าจ้างนำร่องเลื่อนเรือของเขตท่าเรือมาบตาพุด สงขลา ภูเก็ตร้อยละ 30 ของอัตราค่าจ้างนำร่อง
  2. อัตราค่าจ้างนำร่องเลื่อนเรือของเขตท่าเรือสัตหีบ = (L.O.A. – 65) * 5
  3. สำหรับเขตท่าเรือมาบตาพุดต้องเสียค่าเทียบเรือในอัตราร้อยละ 10 ของค่าจ้างนำร่อง
  4.  อัตราค่าจ้างนำร่องเรือยาวเกินกว่าข้อกำหนดของท่าเรือหรือทุ่นผูกเรือต้องเสียค่าจ้างนำร่องเพิ่มขึ้นเฉพาะส่วนที่ยาวเกิน ในอัตราฟุตละ 500 บาท
  5. การเปลี่ยนแปลงเวลาเกินกว่า 12 ชั่วโมง หรืองดโดยผู้นำร่องยังมิได้เดินทางไปที่เรือต้องเสียค่าจ้างนำร่องเพิ่ม 1,000 บาท
  6. การเปลี่ยนแปลงเวลาเกินกว่า 12 ชั่วโมง หรืองดโดยผู้นำร่องได้เดินทางไปที่เรือต้องเสียค่าจ้างนำร่องเพิ่ม 2,000บาท และต้องเสียค่าเสียเวลารอคอย 500 บาท หรือ 800 บาทแล้วแต่กรณีตามกฎกระทรวง ข้อ 80
  7. นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการคิดค่าจ้างนำร่องเพิ่มอีกร้อยละ 50ของอัตราค่าจ้างนำร่องที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงนี้ยกเว้น สัตหีบ คิดค่าจ้างนำร่องเพิ่มอีก 100% ของอัตราค่าจ้างนำร่องที่กำหนด

วันที่:21 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 43

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin