ศูนย์บริการร่วมคมนาคม

งานบริการ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ

 1. บริการข้อมูลข่าวสาร  
 • บริการข้อมูลทะเบียนและภาษีรถยนต์ 
 • บริการข้อมูลระบบประมูลเลขทะเบียนรถ 
 • บริการข้อมูลเตรียมสอบข้อเขียนใบอนุญาตขับรถ 
 • บริการข้อมูลและแบบฟอร์มการติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม 
 • บริการข้อมูลข่าวการจัดซื้อจัดจ้างบริการข้อมูลข่าวการรับสมัครงาน
 • บริการข้อมูลข่าวกระทรวงคมนาคม 
 • บริการข้อมูลราชกิจจานุเบกษา 
 • บริการข้อมูลข่าวหนังสือพิมพ์ 
 • บริการข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี 
 • บริการข้อมูลด้านการขนส่ง 
 • บริการข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่ง 
 • บริการข้อมูลโครงการสำคัญของกระทรวงคมนาคม 
 • บริการข้อมูลกฎหมายด้านการขนส่ง 
 • บริการข้อมูลกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงคมนาคม 
 • บริการข้อมูลเพื่อการเดินทาง 
  – ตารางเดินรถและเส้นทางเดินรถ บขส. 
  – อัตราค่าโดยสารและเส้นทางเดินรถ ขสมก. 
  – เส้นทางเดินรถไฟ ตารางเดินรถ และอัตราค่าโดยสาร 
  – บริการทางด่วน 
  – ตารางเดินเรือ และอัตราค่าโดยสาร 
  – เส้นทางเรือต่อรถ
  – แนะนำเส้นทางหลวงเพื่อการเดินทางช่วงเทศกาล 
  – บริการข้อมูลเที่ยวบินเข้า-ออกในและต่างประเทศ
  – บริการข้อมูลเส้นทางบินและอัตราค่าโดยสาร 
  – บริการข้อมูลรถไฟฟ้าใต้ดิน
  – บริการข้อมูลรถไฟฟ้าบีทีเอส
  – บริการตรวจสอบข้อมูลสภาพการจราจร 
 • บริการข้อมูลการติดตามสถานะการขนส่งสินค้าทางอากาศ 
 • บริการข้อมูลสถิติการขนส่งทางอากาศ 
 • บริการข้อมูลรายชื่อหนังสือด้านวิศวกรรม 
 • บริการข้อมูลทะเบียนผู้รับเหมา 

  2. บริการรับเรื่อง-ส่งต่อ

บริการรับข้อเสนอแนะและร้องเรียนร้องทุกข์

3. บริการเบ็ดเสร็จ

 • บริการรับชำระค่าภาษีรถยนต์
 • บริการจำหน่ายตั๋วเครื่องบินด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Ticketing) 
 • บริการ พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 
 • บริการ เปลี่ยนใบอนุญาตแบบใหม่ (Smart card) ให้บริการเฉพาะวันศุกร์สัปดาห์ที่ 3 ของทุกเดือน เริ่ม ส.ค. 2552

วันที่:25 มกราคม 2557

เข้าชม:

Post View : 24

ข้อมูลโดย: Marine Department Admin