เว็บเมล์

14 ก.พ. 2556 ใช้ระบบเว็บเมล์ MailGoThai เต็มรูปแบบ

บัญชีรายชื่อผู้ใช้งานระบบอีเมล์(MailGoThai)
อีเมล์หน่วยงานในสังกัดกรมเจ้าท่า
แบบแจ้งความประสงค์ขอใช้จดหมาายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail)
แจ้งปิดระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของ จท. (เจ้าท่าเว็บเมล์)และเปิดใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoThai)
ขอรายชื่อผู้ต้องการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoTHai)
ขออนุมัติใช้งานระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ (MailGoTHai)
 มติ ครม. เกี่ยวกับการใช้จดหมายอิเล็กทรอนิกส์

เจ้าท่าเว็บเมล์ได้ปิดใช้งานแล้วเมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2556 โปรดใช้ MailGoThai แทนเพื่อการสื่่อสารในภาครัฐ
ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2551
หากมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามได้ที่ สผง.(ทส.) โทรศัพท์ 333 334 และ 335

วันที่:24 เมษายน 2557

เข้าชม:364

ข้อมูลโดย: