บริการข้อมูลยื่นคำร้องและนิติกรรม

    การจดทะเบียนเรือ ต่อใบอนุญาต ทำนิติกรรม

    การขอหนังสือคนประจำเรือ ต่ออายุ ทำนิติกรรม

     การสมัครสอบและต่ออายุหรือเลื่อนชั้นประกาศนียบัตร

    การขออนุญาตขุดลอกร่องน้ำ ดูดทราย  

    การขออนุญาตปล่อยน้ำเสียลงแหล่งน้ำ

    การขออนุญาตทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ 

     การขออนุญาตใช้แพโดยสาร

วันที่:09 พฤษภาคม 2557

เข้าชม:

Post View : 38

ข้อมูลโดย: